Privacy en uw gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens is van het allerhoogste belang voor Livv Mobile Health.

Alleen nadat u expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven, worden uw meetwaarden gedeeld met een medisch expert voor analyse.

Uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Livv Mobiel Health BV is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1636097.

Wat u zelf kunt doen

Medewerkers van Livv zullen u nooit vragen om uw wachtwoord, niet aan de telefoon, per brief of per email. Kies een moeilijk te raden wachtwoord voor uw Mijn Livv profiel.

Het is daarnaast aan te raden om uw smartphone te beveiligen met een pin-code of een wachtwoord, zodat bij verlies of diefstal geen oneigenlijk gebruik van uw telefoon kan worden gemaakt.

Medisch onderzoek

Het veelvuldig meten van belangrijke lichaamsfuncties, bijvoorbeeld bloedruk of ECG, gecombineerd met een algemeen profiel (leeftijd, roken, sporten) levert in de toekomst een rijke bron aan data op.

U zult wellicht begrijpen dat medisch onderzoekers hier graag gebruik van willen maken.

Livv zal u daarom vragen of u mee wilt werken aan deze medische onderzoeken, door volledig anoniem meetwaarden te delen. Alleen met uw expliciete toestemming zullen vervolgens (delen van) uw meetwaarden ter beschikking worden gesteld voor medisch onderzoek. Zo helpt u zo chronische ziekten beter te begrijpen en hopelijk ook beter te behandelen.

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Livv Mobile Health BV
Website: https://www.livv-health.nl
Inschrijfnummer KvK: 58124691
BTW-nummer: NL852885039B01

2. E-mailadres

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven. De mogelijkheid tot toestemming geven is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: Op het volgende e-mailadres: support@livv-health.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.