Privacy en uw gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens is van het allerhoogste belang voor Livv Mobile Health.

Alleen nadat u expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven, worden uw meetwaarden gedeeld met een medisch expert voor analyse.

Uw gegevens zullen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Livv Mobiel Health BV is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1636097.

Wat u zelf kunt doen

Medewerkers van Livv zullen u nooit vragen om uw wachtwoord, niet aan de telefoon, per brief of per email. Kies een moeilijk te raden wachtwoord voor uw Mijn Livv profiel.

Het is daarnaast aan te raden om uw smartphone te beveiligen met een pin-code of een wachtwoord, zodat bij verlies of diefstal geen oneigenlijk gebruik van uw telefoon kan worden gemaakt.

Medisch onderzoek

Het veelvuldig meten van belangrijke lichaamsfuncties, bijvoorbeeld bloedruk of ECG, gecombineerd met een algemeen profiel (leeftijd, roken, sporten) levert in de toekomst een rijke bron aan data op.

U zult wellicht begrijpen dat medisch onderzoekers hier graag gebruik van willen maken.

Livv zal u daarom vragen of u mee wilt werken aan deze medische onderzoeken, door volledig anoniem meetwaarden te delen. Alleen met uw expliciete toestemming zullen vervolgens (delen van) uw meetwaarden ter beschikking worden gesteld voor medisch onderzoek. Zo helpt u zo chronische ziekten beter te begrijpen en hopelijk ook beter te behandelen.

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit document behoort toe aan

Livv Mobile Health BV
www.livv-health.nl
Inschrijfnummer KvK: 58124691
BTW-nummer: NL852885039B01

Hierna ook te noemen; Livv

Binnen Livv worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Dit geldt ook als u gebruikt maakt van onze webwinkel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit Privacy Policy informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Livv is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

1. Doel

Voor het leveren van goede dienstverlening is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw gegevens om de met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld het afhandelen van bestellingen via de webshop of het sluiten van abonnementen), voor de financiële afhandeling van de overeenkomst, de beantwoording van vragen via het contactformulier en voor wetenschappelijk onderzoek.  

Wij verwerken nooit meer gegevens dan noodzakelijk voor legitieme doeleinden.

Wanneer wij uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen willen gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven en reclame berichten via de e-mail en het delen van uw locatiegegevens.

E-mailberichten

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven. De mogelijkheid tot toestemming geven is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

Nieuwsbrieven

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, informeren over de nieuwe diensten van Livv of informatie betreft nieuwe wet- en regelgeving, mits u bij het verstrekken hiervan expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven. De mogelijkheid tot toestemming geven is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om u direct uit te schrijven door middel van de link onderaan de Nieuwsbrief.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

2. Persoonsgegevens

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, emailadres.

Wanneer u gebruik maakt van ons Livv profiel bepaalt u zelf welke gegevens u met ons deelt. Dit kunnen ook medische gegevens zijn. De volgende gegevens kunt u via ons Livv profiel met ons delen: geslacht, lengte en geboortedatum, gewicht, Body Mass Index (BMI), of u rookt of niet, medische aandoeningen, informatie over medicijnen die u gebruikt, uw huisarts en eventuele mantelzorgers.

Door in te loggen op uw Livv profiel kunt u altijd zien welke gegevens wij van u verwerkt hebben.  U kunt de door u verstrekte persoonlijke gegevens wijzigen door u aan te melden bij uw account en uw profielgegevens bij te werken.

Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die verworven worden door het uitlezen van randapparatuur ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

3. Grondslag

Wij verwerken alleen uw gegevens wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

·        de uitvoering van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst;

·        de goede invulling van een wettelijke taak;

·        de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

·        wanneer u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist.

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een  intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via u verkregen zijn, maar afkomstig zijn van derden/instanties zullen wij de bron nader omschrijven.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

5. Uw Rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Livv zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan support@livv-health.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren

6. Derden

We kunnen uw informatie, waaronder persoonsgegevens, delen met derden:

- Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

-Met uw toestemming. Met uw toestemming kunnen we informatie delen met andere externe partners.

- Geaggregeerde en niet-geïdentificeerde informatie. We kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie, mits deze niet kan worden herleid tot individuele personen, delen met externe partijen voor marketing-, advertentie-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

- Gezondheidsonderzoekers. We kunnen volledig geanonimiseerde  gegevens die zijn verzameld, delen met gezondheidsonderzoekers en andere onderzoeksorganisaties, waaronder  profielinformatie en gegevens die zijn verzameld vanaf gekoppelde apparaten.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan;

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord en login token.

Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding;

Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen;

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wij eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken dat zij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

8. Wat kunt u zelf doen?

Medewerkers van Livv zullen u nooit vragen om uw wachtwoord, niet aan de telefoon, per brief of per email. Geef deze gegevens dan ook nooit af. Kies een moeilijk te raden wachtwoord voor uw Mijn Livv profiel.

Het is daarnaast aan te raden om uw smartphone te beveiligen met een pincode of een wachtwoord, zodat bij verlies of diefstal geen oneigenlijk gebruik van uw telefoon kan worden gemaakt.

De app die onze dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1.  Livv Mobile Health BV

Dokter Stolteweg 72
8025 AZ Zwolle

085-0471570
support@livv-health.nl

of

2. De Autoriteit Persoonsgegevens

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy of als u vragen heeft, kun u contact opnemen: via het volgende e-mailadres: support@livv-health.nl

11. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.